Profil střediska

13. skautské středisko je součástí celostátní české skautské organizace Junák - svazu skautů a skautek České republiky. Středisko jako základní organizační jednotka zodpovídá za činnost šesti skautských oddílů

Vedení střediska

V čele střediska stojí vedoucí střediska se střediskovou radou, složenou z vedoucích oddílů a volených členů rady. Hladký a bezproblémový chod střediska zajišťují jmenovaní zpravodajové  - výchovní zpravodajové, hospodář, správci majetku (srub v Lužánkách, základna Strážná a sklad) a IT zpravodaj. Kontrolní činnost v oblasti hospodaření zajišťuje volená 2-členná revizní komise.

Vize střediska

Činnost 13. střediska a skautských oddílů vychází z cílů a metod světového skautského hnutí a ze zásad zakladatele čs. skautingu Antonína Benjamina Svojsíka. Cílem výchovy je všestranný rozvoj osobnosti, zakotvení zdravého životního stylu častým poybtem v přírodě, výchova k uvědomělému a aktivnímu občanství, rozvíjení schopnosti řešit neobvyklé situace. Skaut a skautka se učí samostatnosti, čestnosti, pravdomluvnosti, věrnosti, šetrnosti, pomoci slabším a potřebným, ochraně přírody, úctě k rodičům a k vedoucím, veselé mysli a přátelství (skautský slib). Další informace naleznete v sekci co je to skauting.

Činnost

Ve 13. středisku se scházejí kolektivy družin nebo oddílů jednou týdně na dvouhodinové schůzce, jejíž náplní je skautský program v celé šíři (tělovýchova, hry smyslové, didaktické a sportovní, rukodělné práce, nácvik nových znalostí a dovedností, zpěv, ideově - mravní výchova, příprava na výpravu. Jednou za 14 dní je víkendová dvoudenní nebo vícedenní výprava s přenocováním na základnách, v létě v přírodě pod stany. Podrobné informace najdete v sekci časy schůzek.

O svátcích a vedlejších školních prázdninách (podzimní, zimní a jarní) jsou výpravy vícedenní. Závaznou součástí a vyvrcholením celoroční činnosti oddílů (celoroční program plynule pokračuje) jsou o hlavních prázdninách letní stanové tábory. Ty si připravují a budují skauti a skautky převážně sami, pro vlčata a světlušky je připravují jejich vedoucí za pomoci ostatních činovníků střediska a členů SPJ (sdružení rodičů dětí). Avšak i tito hoši a děvčátka ve věku 8 - 11 let mají na táboře své důležité a závazné povinnosti ke kolektivu, jako je služba v kuchyni, příprava jídel za dohledu vedoucí kuchyně a jejich kolektivu, dovoz pitné vody, sběr, příprava a zpracování dřeva pro táborovou kuchyni, topení v kamnech, úklid kuchyně, atd.

Financování činnosti

Náklady, spojené s běžnou činností dětí v oddílech (výpravy do přírody, letní tábory, soutěže, tréninkové akce - např. cvičení v tělocvičně, plavání) si hradí děti z větší části samy. Na společné výdaje platí děti i dospělí členové a vedoucí dětí (činovníci) celoroční příspěvky s možností zohlednění podle sociální situace rodiny a podle počtu dětí činných v Junáku.

Magistrát města Brna a zastupitelstva některých městských částí skautským střediskům na režijní náklady a podle svých možností na některé náklady přispívají, např. na nájemné, elektrickou energii apod. Dále mohou podporovat některé projekty, např. zřízení nového letního tábora, doplnění vybavení táborů inventářem, atp.

Sídlo

Naše sídlo: Skautský srub A.B. Svojsíka, historický park Lužánky.
Srub stojí u dětského dopravního hřiště, Lužánky č. 792, 100 m od vchodu do parku z ulice Lidické, od zastávky tramvají č. 1, 6.

© 2012 Junák – český skaut,
středisko Hiawatha Brno, z. s.
» Stránky organizace Junák

tvorba webu & grafiky
» Ondřej Daněk

» Stránky oddílu skautů
» Stránky oddílu skautek Carcharias
» Stránky oddílu vlčat
» Stránky oddílu světlušek Píďalky
» Stránky smíšeného oddílu Fénix
» Stránky roverského kmene Hurikán

» Stránky příměstských táborů Brno
» Stránky základny Supa Bělohlava Strážná
» Středisková fotogalerie
» Stránky VZSSST

» Informační systém HIAWATCH